Днес, 26.05.2023 г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),
Община Джебел осигурява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на
писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл.
6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС) за инвестиционно предложение:

„Изграждане на кариери за добив на варовици в участъците на концесионна площ
„Папрат“ (150.660 дка), землище на с. Плазище, с. Рът и с. Поточе, община Джебел” с
възложител „БАЛКАНСТРОЙ ИНВЕСТ“ ООД.

Информацията се е поставена на табло в сградата на Община Джебел ул. „Еделвайс“ №
19.

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица – 19.06.2023 г.