КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ – НЕДЖМИ АЛИ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ“ ЗА 750 ПОТРЕБИТЕЛИ

За целта община Джебел кандидатства с проектно предложение пред Агенция за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс, съфинансирана от Европейския съюз.

В продължение на 36 месеца ежедневно в работните дни ще се предоставя услугата „Топъл обяд“ на 750 крайни получатели, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си и предоставяне на съпътстващи мерки, които да подпомагат социалното им приобщаване. Чрез подпомагането с топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани се цели да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.

Реализацията на дейностите по проект „Топъл обяд в община Джебел“ стартираха на 1 октомври 2022 г. и ще продължат до 30 септември 2025 г.

Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2 065 680,00 лв.

В изпълнение на изискванията по проекта се извърши прием на Заявления на кандидати за потребители от всички населени места на територията на община Джебел, желаещи да получават топъл обяд.

Допустими целеви групи по процедурата са:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

– скитащи и бездомни лица;

– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Този проект е продължение на успешно реализирания проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Джебел“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Във връзка с изпълнение на проекта, общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления-декларации за ползване на услугата „Топъл обяд в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да подадат Заявление-декларация за необходимост от подкрепа – по образец (Приложение 1 от Ръководството на КБ) и Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – по образец (Приложение 6 от Ръководството на КБ).

Желаещите да ползват услугата следва да подадат необходимите документи в Център за административно обслужване на граждани на община Джебел в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

За всички кандидати се извършва установяване на допустима принадлежност към целевите групи по процедурата от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел.

Допълнително подадените заявления ще бъдат изпратени до Дирекция „Социално подпомагане“ – Джебел за проверка и потвърждаване принадлежността на лицата към определена целева група.

Лицата, които са подали заявление-декларация за включване и имат потвърждение от дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел за наличие на принадлежност към определена целева група и тези, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „резерви“ по проекта, тъй като капацитета на услугата към момента е запълнен.

За допълнителна информация на телефон: 03632/2202; 03632/2205; 03632/2359 и 0884040358

Проекта се финансира от Европейския социален фонд плюс(ЕСФ+) по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“