СЪОБЩЕНИЕ

 

На 11.11.2022г. от 11:00 до 12:00 ч. в заседателна зала на община Джебел се проведе практическа тренировка на Общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в община Джебел.

Тренировката е в изпълнение на чл.28, ал.4 и чл.14 от Закона за защита при бедствия и Заповед № 1111/20.10.2022г. на кмета на община Джебел.

Основната цел на тренировката бе оценяване на степента на приложимост на мерките за изпълнение, заложени в общински план за защита при бедствия, тяхното оптимизиране, както проверка на готовността, взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите на изпълнителната власт за адекватно и навременно реагиране при бедствие.

Отработени  бяха действия на общинския щаб в случай на извънредни ситуации, с акцент върху повишаване на подготовката, компетентността и тренираността на службите за спешно реагиране за изпълнение на функционалните им задължения при участие в провеждане на защитни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

Преди тренировката се проведе лекция –семинар с участието на представители на РДПБЗН Кърджали, като присъстваха и кметове на населени места от общината.

Практическата тренировка завърши с обучение на дежурните по ОбСС при ОбА Джебел,  относно действия и реакция при критични ситуации и кризи.