Във връзка с „чл. 4, ал.2 и ал.4 от Наредба № 1 от 01 февруари 2021г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедури по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност“  е издадена заповед на Кмета на общината за лицата, с което са определени служители за преброяването на безстопанствените кучета на територията на Община Джебел в периода  от 17.10.2022г до 17.11.2022г.

Определените служители са следните:

М. Хашим – Началник отдел „ТСУ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА“

Е. Ахмед – Мл. специалист отдел „„ТСУ, ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА“

Б.  Дурмуш – ст. специалист в дирекция „МДТОС“

С. Салиф – Ст. специалист в дирекция“ МДТОС“