СЪОБЩЕНИЕ

за провеждане на РАБОТНИ СРЕЩИ / ФОКУС ГРУПИ с целеви групи и заинтересовани
лица в рамките на Разработване на План за интегрирано развитие на Община Джебел
(ПИРО) за периода 2021-2027 г.

   УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,
На 18 и 19 февруари 2021 г. в Заседателната Зала на Община Джебел
/гр.Джебел, ул. Еделвайс № 19, 1 етаж/ ще се проведат поредица от работни срещи/ фокусгрупи с представители на образователната общност, доставчици на социални услуги,
бизнеса, неправителствения сектор, пенсионерите, институции на местно и регионално
ниво и др. заинтересовани страни.
Целта на фокус-групите е да бъде чуто мнението на максимално широк кръг от
заинтересованите страни в хода на дефиниране на целите за развитие на общината през
следващия 7-годишен период, както и в определянето на ключови проекти за реализиране.
Фокус-групите са част от поредица инициативи за консултиране на обществеността
в рамките на разработване на Плана за интегрирано развитие на община Джебел за периода
2021-2027 г.
Вашето мнение за проблемите в общината и оптималните възможности за
решаването им е от значение.
В тази връзка Ви поканваме, да вземете участие в РАБОТНИ СРЕЩИ / ФОКУС
ГРУПИ с целеви групи и заинтересовани страни, съгласно приложения График.
Провеждането на работните срещи ще бъде съобразено със спазването на
противоепидемичните мерки и изискванията при организиране на мероприятия на закрито.
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и
съдействие!

С уважение,

Общинска Администрация Джебел