СЪОБЩЕНИЕ 

   На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка  с чл. 77 от Административно процесуалния кодекс Община Джебел уведомява всички  заинтересовани страни, че открива производство по приемане на нов подзаконов  нормативен акт, като публикува  

   Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата  за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Джебел 

   Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на  заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат  да бъдат депозирани в 30- дневен срок, считано от 18.12.2020 г., в деловодството на  Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на

mail kmet_dj@abv.bg 

   Приложения: 

   – Проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и  местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община  Джебел

   – Докладна записка с мотиви за необходимостта от приемане на  Наредбата

   – Частична предварителна оценка на въздействието на Наредбата.