Уведомяваме лицата посочени в приложените съобщения, че в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение , следва да се явят в отдел „МДТ“ при община Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 19, ет.3 стая 19 от 08:15 ч. до 12 ч. и от 13:00 до 17:15 ч. за връчване на Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал.3 от ДОПК

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Публикувано на : 12.01.2022г.

Валидно до: 27.01.2022г.