На основание чл. 77 и 79 от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 2,  ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Джебел уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по промяна на подзаконов нормативен акт  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд на Община Джебел /Приета от Общински съвет-Джебел, с Решение № 380 от Протокол № 39 от заседание на Общински съвет –Джебел, проведено на 03.06.2019 г./.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в 30-дневен срок, считано от 23.01.2023 г. в деловодството на Общинска администрация – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19, обл. Кърджали или на e-mail: kmet@dzhebel.bg

Приложения:

  1. Мотиви за необходимостта от приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на община Джебел и предложения за изменение и допълнение
  2. Частична предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земите от общински поземлен фонд на община Джебел
  3. Справка за предложения