УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,


Уведомяваме Ви, че от 27 януари 2023 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, който касае снабдяването на населението с дърва за огрев.
Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазят ,за да получи всяко домакинство дърва за огрев за всяка текуща година:


1.Право на закупуване на дървесина на корен или закупуване от склад имат физически лица – представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място.

2.За включване в списъка за текущата 2023 г. представител на едно домакинство подава заявление по образец до кмета на общината/ населеното място в периода от 01.02.2023 г. до 31.03.2023 г.


3.След 31.03.2023 г. списъка се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място ,сградата на държавното горско стопанство.

4.Списъка може да бъде допълван в общината по изключение до 15.04.2023 г. за лица, които отговарят на изискванията и се изпраща на държавното горско стопанство. Списъка може да бъде допълван в Държавното горско стопанство до 30.04.2023 г.

5.След изтичане на крайния срок /30.04.2023 г./ списъка се публикува на интернет страницата на държавното горско стопанство .

 

6.До края на месец май общината и държавното горско стопанство публикуват на видно място и на интернет страниците си актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен.

7.На лицата, включени в списъка за текущата година се предоставят дърва за огрев до 01.11.2023г.

8.Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физически лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

9.Общото количество дървесина, което едно домакинство може да закупи дървесина на корен е до 10 пространствени куб. м.

В прикачения файл са образците на заявления: