ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – МОМЧИЛГРАД

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление – по образец;
 2. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 3. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 4. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Писмено съгласие;
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ и писмено съгласие – по образец;
 9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Изисквания към кандидатите:

 1. Да са български граждани;
 2. Да са на възраст от 21 до 68 години;
 3. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;
 4. Да имат завършено най-малко средно образование;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 6. Да не страдат от психически заболявания;
 7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;
 8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който е избран;
 9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани.

 

Място и срок за подаване на документи: Адрес: Община Джебел, ул. ”Еделвайс” №19
Общински съвет – Джебел, ет. 1 – До комисията за подбор на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Момчилград, за мандат 2024 – 2027 г.

Краен срок за подаване на документи: 31.08.2023 г.

Подаването на документите се извършва лично. Образци на документите са на разположение на кандидатите в Общински съвет – Джебел, както и на сайта на Община Джебел  Официален сайт на ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ (dzhebel.bg) в секция „Новини“.

Приложения:

Образец № 1Заявление

Образец № 2Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ

Образец № 3Декларация по чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт

Образец № 4 – Писмено съгласие