ВАЖНО !!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за животновъдите

 

Общинска администрация – Джебел съобщава, че във връзка с предстоящото отдаване под наем на ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ от Общинския поземлен фонд, с начало на ползване от стопанската 2021/2022 година, е необходимо земеделските стопани – собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, които желаят да ползват под наем общински пасища, мери и ливади, в срок до 10.03.2021 година, да подадат заявление по образец до кмета на община Джебел.

 Срокът е регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и заявления постъпили след него няма да бъдат разглеждани.

Образци на документите може да получите от дирекция „Местни данъци и такси и общинска собственост” при Общинска администрация –Джебел.