Стратегия за управление на 

общинската собственост за периода

 2024-2027 година

В изпълнение на чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост / ЗОС / през месец февруари ще бъде представено предложение до Общински съвет – Джебел за вземане на решение за приемане на  Стратегия за управление за общинската собственост за периода 2024-2027 година. Тя определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

  • основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
  • основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
  • необходимостта на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване.

Становища, мнения, идеи, предложения и препоръки по стратегическия документ от страна на заинтересованата общност се приемат до 07 февруари 2024 година, на електронен адрес: kmet@dzhebel.bg