ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ СТАРТИРА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

Община Джебел кандидатства с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. от Европейски социален фонд плюс, съфинансирана от Европейския съюз за предоставяне на топъл обяд за 750 крайни получатели.

Разходите по процедурата са допустими от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г.

Ще се предоставя топъл обяд за 750 крайни получатели.

В изпълнение на изискванията по проекта започва прием на Заявления на кандидати за потребители от всички населени места на територията на община Джебел, желаещи да получават топъл обяд.

Допустими целеви групи по процедурата са:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

– скитащи и бездомни лица;

– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Кандидатите, които желаят да им се предоставя услугата следва да подадат следните документи:

Заявление-декларация от кандидатите за необходимост от подкрепа – по образец (Приложение 1 от Ръководството на КБ)

Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – по образец (Приложение 6 от Ръководството на КБ)

Желаещите да ползват услугата следва да подадат необходимите документи в Център за административно обслужване на граждани на община Джебел в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Подаването на документи започва на 21.09.2022 г., като процедурата за прием на документи продължава през целия период на проекта.

За всички кандидати ще се извършва установяване на допустима принадлежност към целевите групи по процедурата от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел.

За допълнителна информация на телефон: 03632/2202; 03632/2205; 03632/2359 и 0884040358

 

Проекта се финансира от Европейския социален фонд плюс(ЕСФ+) по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“