С П Р А В К А 

от 19.01.2021 година 

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за  определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на  селскостопански животни на територията на Община Джебел. 

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона  за нормативните актове. 

   След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на  Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 18.12.2020г. до  19.01.2020г. не са постъпили предложения и становища. 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел