С П Р А В К А

от 19.02.2020 година

   За постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Джебел 

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове.

   След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3  от ЗНА на сайта на Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 13.01.2020г. до 14.02.2020г. не са постъпили предложения и становища.

 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел