С П Р А В К А

от 17.11.2020 година

 

   За постъпили мнения, становища и предложения относно Одобряване на План-сметка за 2021 година за необходимите приходи и разходи за дейностите по  събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третирането на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържането на чистота на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания и определяне размера на таксата за битови отпадъци на територията на община Джебел през 2021 г. 

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 69, ал.2 от АПК.

   След публикуването на обявлението по реда на чл.66 от АПК на сайта на Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 15.10.2020г. до 16.11.2020г. не са постъпили предложения и становища.

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ