СПРАВКА 

от 10.02.2021 година 

   за постъпили мнения, становища и предложения относно приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в Община Джебел

   След публикуването на обявлението по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА на сайта на Община Джебел, в деловодството на Община Джебел за периода от 08.01.2021г. до 08.02.2020г. не са постъпили предложения и становища

   Настоящата справка е изготвена съобразно разпоредбата на чл. 26, ал.5 от Закона за нормативните актове

 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на Община Джебел