Р Е Г И С Т Ъ Р

На декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество на лица по § 2 , ал. 1, т. 1, т.2, т.3 и т. 5 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ – ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДЖЕБЕЛ ЗА 2021 ГОД.  

Дата Трите имена длъжност Чл.35, ал.1,т.2

Част 1

Чл.35,

ал.1,т.2

Част 2

Чл.35, ал. 1, т. 4
65 09.02.2021 Илхан Алиосман мл.специалист да Изтегли
66 23.04.2021 Бюлент Ахмет началник отдел „ОСГС“ да Изтегли
67 01.06.2021 Христо Тодоров секретар на МКБППМН да Изтегли
68 08.10.2021 Серкан Мустафа Мл. специалист да Изтегли