Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.3 – 2018г.

№ по ред

Име, фамилия

Длъжност

Вх.номер и дата на Декларация по чл.35, ал.1, т.1/приложение 1/

Вх.номер и дата на Декларация по чл.35, ал.1, т.3/приложение 2/

1 Гюнер Муса Главен специалист №1/04.06.2018
Декларация
2 Юсеин Махмуд Старши специалист №2/04.06.2018
Декларация
3 Шенер Исмаил Старши специалист №3/05.06.2018
Декларация
4 Бедри Дурмуш Старши специалист №4/05.06.2018 Декларация
5 Василка Симитчиева Началник отдел №5/06.06.2018 Декларация
6 Тюляй Юсуф Старши специалист №6/06.06.2018 Декларация
7 Фатме Ахмед Старши специалист №7/07.06.2018 Декларация
8 Али Мехмед Главен специалист №8/08.06.2018 Декларация
9 Сейхан Хасан Старши специалист №9/08.06.2018 Декларация
10 Айлин Дурхан Старши специалист №10/08.06.2018 Декларация
11 Ремзие Хашим Старши специалист №11/08.06.2018 Декларация
12 Гюлшен Махмуд Старши специалист №12/08.06.2018 Декларация
13 Виждан Сюлейман Главен специалист №13/08.06.2018 Декларация
14 Петя Николова Старши специалист №14/08.06.2018 Декларация
15 Катя Кисьова Старши специалист №15/08.06.2018 Декларация
16 Шенгюл Хасан Старши специалист №16/08.06.2018 Декларация
17 Зихни Салим Главен специалист №17/08.06.2018 Декларация
18 Сюлейман Сюлейман Старши специалист №18/08.06.2018 Декларация
19 Ергин Юсеин Началник отдел №19/08.06.2018 Декларация
20 Назъм Мехмед Старши специалист №20/08.06.2018 Декларация
21 Сунай Исмаил Директор дирекция №21/08.06.2018 Декларация
22 Надежда Георгиева Старши специалист №22/08.06.2018 Декларация
23 Реджеб Мустафа Секретар на МКБППМН №23/08.06.2018 Декларация
24 Гюлчехра Мехмед Старши специалист №24/08.06.2018 Декларация
25 Минка Крумова Старши специалист №25/08.06.2018 Декларация
26 Йълдъз Ахмед Старши специалист №26/08.06.2018 Декларация
27 Фахрие Али Старши счетоводител №27/08.06.2018 Декларация
28 Хайрие Мехмед Секретар на община №28/08.06.2018 Декларация
29 Юксел Мехмед Главен специалист №29/11.06.2018 Декларация
30 Айнур Бекир Младши специалист №30/11.06.2018 Декларация
31 Шехрибан Али Старши счетоводител №31/11.06.2018 Декларация
32 Мутлу Хашим Младши специалист №32/12.06.2018 Декларация
33 Николина Добрева Директор ДГ №33/13.06.2018 Декларация
34 Нурие Мюмюн Директор ОДЗ №34/13.06.2018 Декларация
35 Лиляна Кехайова Директор ДГ №35/13.06.2018 Декларация
36 Анка Башева Директор ДГ №36/13.06.2018 Декларация
37 Айля Ибрям Главен счетоводител №37/13.06.2018 Декларация
38 Февзи Реджеб Старши специалист №38/13.06.2018 Декларация
39 Есра Ахмед Младши счетоводител №39/14.06.2018 Декларация
40 Фатмегюл Мурад Младши специалист №40/14.06.2018 Декларация
41 Леман Дауд Младши специалист №41/14.06.2018 Декларация
42 Сюлейман Салиф Главен специалист №42/14.06.2018 Декларация
43 Сайфе Халил Младши счетоводител №43/14.06.2018 Декларация
44 Фами Мехмед Старши специалист №44/14.06.2018 Декларация
45 Мустафа Мехмед Старши специалист №45/14.06.2018 Декларация
46 Силвия Башева Младши специалист №46/14.06.2018 Декларация