ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

Описание
Виж
1.
Регистър на домашните кучета на територията на община Джебел
2.
Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост гр.Джебел от 2015г.-2019г
3.
Регистър на социалните институти и услуги
4.
Регистър на местните поделения на вероизповеданията
5.
Регистър на местата за настаняване
6.
Регистър на заведенията за хранене и развлечение
7.
Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Джебел
8.
Регистър на читалищата на територията на община Джебел
9.
Регистър на военните паметници в община Джебел
10.
Регистър на сдруженията на собствениците в община Джебел
11.
Регистър за заповеди на кмета на Община Джебел – 2017 г.
12.
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Джебел мандат 2015 – 2019 г.
13.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП
14.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи
15.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж
16.
Регистър на общинските детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и училища на територията на община Джебел
17.
Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода – находище Джебел, гр.Джебел, сондаж № 3 – изключителна държавна собственост – номер 23 в Приложение № 2 на Закона за водите
18.
Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Джебел