ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

 

Описание
Виж
1.
РЕГИСТЪР НА ДОМАШНИ КУЧЕТА, ЛОВНИ КУЧЕТА И КУЧЕАТА, КОИТО ПРИДРУЖАВАТ ИЛИ ОХРАНЯВАТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ, КОИТО СЕ ПРИДВИЖВАТ КЪМ РЕГИСТРИРАН ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
2.
Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост
Регистър за разпоредителни сделки ОС 2020г.
Регистър за разпоредителни сделки ОС 2021г.
Регистър за разпоредителни сделки ОС 2022г.
Регистър за разпоредителни сделки ОС 2023г.
3.
Регистър на социалните институти и услуги
Регистър на социалните институти и услуги – 2020(публик. на 19.04.2021г.)
4.
Регистър на местните поделения на вероизповеданията
5.
Регистър на местата за настаняване към 17.01.2023 г.
6.
Регистър на заведенията за хранене и развлечение към 17.01.2023 г.
7.
Регистър на недвижимите културни ценности на територията на община Джебел
8.
Регистър на читалищата на територията на община Джебел
9.
Регистър на военните паметници в община Джебел
10.
Регистър на сдруженията на собствениците в община Джебел
11.
Регистър за заповеди на кмета на Община Джебел – 2017 г.
Регистър за заповеди на кмета на Община Джебел
12.
Регистър на върнатите за ново обсъждане решения на Общински съвет Джебел мандат 2015 – 2019 г.
13.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП
14.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи
15.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж
16.
Регистър на общинските детски градини, центрове за подкрепа на личностно развитие и училища на територията на община Джебел
17.
Регистър на издадените разрешителни за водовземане от минерална вода – находище Джебел, гр.Джебел, сондаж № 3 – изключителна държавна собственост – номер 23 в Приложение № 2 на Закона за водите
18.
Регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Джебел
19.
Публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място- публик. на 20.04.2021г.
20.
Регистър на издадените карти за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и ползване на улеснения при паркиране- публик. на 10.01.2024г.
21.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж – 2020 г.- публик. на 12.05.2021г.
22.
УБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи – 2020- публик. на 12.05.2021г.
23.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП – 2020 г.- публик. на 12.05.2021г.
24.
Регистър на издадените разрешения за строеж- публик. на 04.01.2022г.
25.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за поставяне 2021г.- публик. на 30.03.2022г.
26.
Главен регистър за частна общинска собственост – публикувано на 04.01.2024 г.
27.
Главен регистър за публична общинска собственост – публикувано на 04.01.2024 г.
28.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за поставяне 2022г. – публикувано на 08.02.2023 г.
29.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж 2022 – публикувано на 08.02.2023 г.
30.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП 2021-г. – публикувано на 08.02.2023 г.
31.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ВЕС 2021 до 2023. г. – публикувано на 08.02.2023 г.
32.
Регистър на въведените в експлоатация строежи на територията на Община Джебел, област Кърджали за 2023 г. – публикувано на 30.05.2023 г.
33.
ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ
34.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на въведените в експлоатация строежи 2023-г. 31.12.2023Г.
35.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на заповедите и решенията за изработване на ПУП 2023г
36.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за поставяне 2023г. 31.12.2023г.
37.
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разрешенията за строеж 2023 31.12.2023г