ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ

„Изграждане на четири детски площадки в кв. Брягово и кв. Тракия, гр. Джебел, в с. Мишевско и в с.Устрен, общ.Джебел“. – 02.04.2020г.
„Подмяна на тревна настилка на изкуствени игрища находящи се на стадиона в гр. Джебел и в с. Ридино общ. Джебел“ – 31.03.3020г.
„Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта“ – 05.09.2019г.
„Предоставяне на консултантски услуги по управление и отчитане на проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта“ – 26.08.2019
„Упражняване на независим строителен надзор в процеса на изпълнение на СМР на обектите, включени в проект „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта“ – 05.07.2019г.
„Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР на обект: ,,Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отпадъчни води, кв. Прогрес, гр. Джебел и корекция на р. Джебелска в обсег – моста на път … – 508/Кърджали – Момчилград/- Джебел – Рогозче – Фотиново” – 19.06.2019г.
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА КУПЦИТЕ (С.КУПЦИТЕ, С.ПОТОЧЕ, С.РЪТ) – КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА ПО ЧЛ.150, АЛ.6 ОТ ЗУТ, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛАТА КУПЦИТЕ, ПОТОЧЕ, РЪТ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ” – 18.06.2019г.
Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода в част „Подпорни стени към улици в с.Припек, общ.Джебел“, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта“ – 06.12.2018г.
Провеждане на пазарни консултации за определяне на стойността на разхода в част „Подпорни стени към улици в с.Припек, общ.Джебел“, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улици в с. Припек, гр. Джебел в кв. Младост и в кв. Брягово, общ. Джебел, обл. Кърджали“ и последващо управление при одобрение на проекта“ – 18.06.2018г.
„Изграждане на подпорна стена по улица от първостепенна улична мрежа с дължина 21,25м“ находяща се между о.т.82 и о.т.83 по ПУП на с.Мишевско, община Джебел, област Кърджали, участък от РП ІІІ – 5082, гр.Джебел, – с.Мишевско, по тротоар вдясно по посока на движение гр.Джебел – с.Мишевско“ – 16.03.2018г.
«Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел» – 02.02.2018г.
„Провеждане на професионално и обучение по ключови компетенции, във връзка с изпълнение на договор №BG05M9OP001-2.005-0155-C01, по проект „Алтернативен свят” – 31.10.2017г.
„Изготвяне на актуализация на работен проект на обект: „Водоснабдяване група Купците (с. Купците, с. Поточе, с. Рът) – комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150, ал.6 от ЗУТ, в землищата на селата Купците, Поточе, Рът, община Джебел с водоизточник: от каптажни шахти на водовземни съоръжения: Каптиран водоизточник „Бунарджика” и Каптиран водоизточник „Чешмата”, община Джебел” – 03.10.2017г.
„Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел“ – 18.09.2017г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: Осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Водоснабдяване на с. Устрен – „Долна махала“, общ. Джебел“ – 07.09.2016г.
Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка: Избор на лицензиран консултант за упражняване на строителен надзор при строителството на обект: „Водоснабдяване на с. Устрен – „Долна махала“, общ. Джебел“ – 15.08.2016г.
Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване на община Джебел по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и управление на одобрените проектни предложения – 12.08.2016г.
Извозване на твърди битови отпадъци от град Джебел и от населените места в община Джебел до общинското депо в с. Вълкович, общ. Джебел – 14.06.2016г.
Изработване на технически проекти за основен ремонт и оборудване на ЦДГ и СОУ, както и за реконструкция, рехабилитация и благоустояване на улици в общ. Джебел с цел кандидатстване по схема за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Програма за развитие на селските райони за периода ПРСР 2014-2020 г.” – от 13.06.2016г.
«Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел» от 13.04.2016
„Извозване на твърди битови отпадъци от депо в с. Вълкович, общ. Джебел до регионално депо с. Вишеград, общ. Кърджали” от 13.04.2016г.
„Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на обект: Укрепване на външно стълбище на ЦДГ „Изгрев“, гр. Джебел. “ от 30.09.2015г.
„Доставка на твърди горива – дърва, брикети и пелети за нуждите на Общинска администрация Джебел и детските градини в Oбщина Джебел за отоплителния период 2015-2016 г.”. Oбществената поръчка е разделена на три обособени позиции: 1. Доставка на дърва за нуждите на Общинска администрация Джебел и детските градини в Община Джебел за отоплителния период 2015-2016 г.; 2. Доставка на брикети за нуждите на Общинска администрация Джебел и детските градини в Община Джебел за отоплителния период 2015-2016 г.; 3. Доставка на пелети за нуждите на Общинска администрация Джебел за отоплителния период 2015-2016 г.;
“Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Джебел” от 14.08.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Джебел“ от 20.07.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Извозване на твърди битови отпадъци от депо в с. Вълкович, общ. Джебел до регионално депо с. Вишеград, общ. Кърджали” от 12.05.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител на Авторски надзор при извършване на СМР по проект: „Реконструкция и основен ремонт на пътища от общинска инфраструктура на Община Джебел“, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път KRZ 1060 /III-508/ Джебел – Чакалци – Слънчоглед – Граница общ.(Джебел-Момчилград) – Загорско – Садовица” от 30.04.2015г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБСЛЕДВАНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, СВЪРЗАНИ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1 (Т. 1 – 5) И АЛ. 2 ОТ ЗУТ И СЪСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ СТРОЕЖ И ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ“ от 29.04.2015г.