Публична дискусия, относно предложението за планиране на социалните услуги в Община Джебел

Кметът на Община Джебел отправя покана за публично обсъждане /публични дискусии/ на Предложението на община Джебел за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Публичното обсъждане /дискусии/  ще се проведе от 14.00 часа на 21.03.2023 г. в заседателната зала на общината, находяща се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19.

Анализът на потребностите от социални услуги  и  Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет в съответствие с изискванията на чл. 42, ал. 3, т. 2. Наредбата за планиране на социалните услуги са публикувани на сайта на община Джебел и може да бъде открит на интернет страницата на община Джебел в раздел „Съобщения“:

https://dzhebel.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d1%81/

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот. Извършват се в специализирани институции и в общността. Свързани са със задоволяване на определени жизнени потребности на деца, лица и семейства, които поради здравословни, възрастови и други причини не могат сами или с помощта на своите близки да ги осъществят.

Анализът на ситуацията и оценката на потребностите от социални услуги на територията на община Джебел е разработен в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, Наредбата за планирането на социалните услуги и др. подзаконови нормативни актове във връзка с разработването на Национална карта на социалните услуги в Република България. Анализът е изготвен от комисия, която е определена със заповед на кмета на община Джебел № 1483/16.12.2022 г. и включва представители от общинска администрация.

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ