Процедура No BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01, финансиран от Европейския

социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

ОБЯВА

Община Джебел в качестовото си на бенефициент по проект „Грижа в дома в община
Джебел“, договор BG05SFPR002-2.001-0179-C01 по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от
Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на мобилни интегрирани
здравно-социални услуги.
I. За предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще бъдат
назначени:

1. Социален работник – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова
заетост.
1.1. Описание на длъжността:
Социалният работник изготвя и води документация, съгласно нормативната уредба и
изисквания по проекта. Организира цялостната дейност по предоставянето на интегрирани
здравно-социални услуги. Оказва социална подкрепа – извършва директна работа с
потребителите, съдействие за организиране на свободното време и насърчаване на
комуникацията и поддържане на социални контакти, подкрепа при комуникация с институции и
служби, дейности свързани с приобщаване в обществения живот, предоставя консултации от
социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата
с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи, участва в комисии,
приема заявления, извършва индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за
ползване на интегрирани здравно-социални услуги, изготвя документацията по предоставянето
на услугата съобразно изискванията, поддържа контакти със системата от услуги в общността;
партнира си с екипа за управление на проекта и с местни институции. Да спазва
професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не разпространява по никакъв
начин лична информация за потребителите. Познава и спазва етичния кодекс на служителите,
осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги. Да координира дейността си с
екипа на проекта. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.
1.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – Средно образование;
2. Професионален опит – не се изисква;
1.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на
социални услуги;
2. Организационни умения;
3. Комуникативни умения;

4. Умения за работа в екип;
5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с
увреждания;
6. Компютърна грамотност.

2. Диспечер – /една/ работна позиция, трудов договор при 8 часова заетост.
2.1 Описание на длъжността:
Диспечерът изготвя ежемесечни графици за работа на домашните помощници и медицинските
специалисти. Изготвя ежемесечни планове за грижа на потребителите на услугите; Изготвя
обобщени форми за предоставяне на услугите; изготвя присъствени форми за явяване на
работа; Контролира качеството на предоставяните услуги чрез посещения на място в домовете
на потребителите; Координира дейностите с наетите лица, предоставящи здравно-социалните
услуги и работниците доставящи храни, лекарства и административни услуги до домовете на
потребителите; Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна, като не
разпространява по никакъв начин лична информация за потребителите; Познава и спазва
етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги;
Координира дейността си и месечната отчетност със социалния работник и с екипа на проекта.
Отчита дейността си всеки месец. Изпълнява и други задачи, възложени от екипа на проекта.
2.2 Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование – средно образование;
2. Професионален опит – не се изисква;
2.3 Специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Добро познаване на нормативната уредба, регламентираща предоставянето на
социални услуги;
2. Организационни умения;
3. Комуникативни умения;
4. Умения за работа в екип;
5. Мотивация за работа в динамична среда, работа с възрастни хора и лица с
увреждания;
6. Компютърна грамотност.

II. Необходими документи, начин на подаване и ред за провеждане на подбор на
персонала.
1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие
в подбора:

1. Заявление за заемане на длъжността (по образец);
2. Декларация за съгласие във връзка за обработка на лични данни (по образец)
3. Документ за самоличност (за справка);
4. Автобиография – европейски формат (по образец);
5. Документ за завършено образование (копие, ако притежава);
6. Документ, удостоверяващ завършени обучителни курсове по сходни
програми/проекти (копие, ако притежава).

2. Подбора протича на два етапа:

1. Първи етап – проверка на представените документи с обявените изисквания;

2. Втори етап – Събеседване (интервю) с допуснатите кандидати.

3. Място и срок за подаване на документите:
Документи от кандидатите за обявените позиции ще се приемат в деловодството на Община
Джебел, находящ се на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, No 19, ет. 1, всеки работен ден от
08.15 до 12.00 ч. и 13.00 да 17.15 ч. през периода от 12.04.2023 г. до 26.04.2023 г.
/включително/.

ІII. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Комплект с документи за кандидатстване ще се получават от кабинет No 12, ет. 3 в сградата на
Общинска администрация Джебел. Обявата и образците на документите са публикувни и на
интернет страницата на община Джебел на адрес: www.dzhebel.bg
Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати,
както и всички съобщения свързани с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на
Информационното табло в сградата на Общинска администрация Джебел.
Допълнителна информация за проекта, списъци и други съобщения във връзка с конкурса ще се
обявят на интернет страницата на Община Джебел и на информационното табло в сградата на
общината на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. No 19
За допълнителна информация тел. 03632/2202; 03632/2359