Процедура № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Със заключителна пресконференция, приключи успешно реализираният проект за предоставяне на услугите в домашна среда по проект „Патронажна грижа + в община Джебел“. Това стана възможно след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Джебел и Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ за реализиране на проект „Патронажна грижа + в община Джебел“ на обща стойност 118 003.24 лв., което представлява 100% безвъзмездна финансова помощ.

Реализацията на проекта стартира на 01.10.2021 г., който бе със срок на изпълнение 15 месеца. 

Краен срок на приключване: 01.01.2023 г. 

Стойност на проекта: 118 003.24 лв. 

Целта на проекта бе да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Патронажната грижа се предоставяше от екип, в това число лекар, социален работник, медицинска сестра, психолог, санитари и шофьор. Чрез мобилните интегрирани здравно-социални услуги се целеше повишаване на отговорността на потребителите към опазване на собственото здраве, както и създаване на хигиенни и здравни навици. Услугата се предоставяше по график за посещения при съобразяване с обстоятелството, че един потребител може да ползва услуги не повече от 2 часа дневно.

В целевата група по проекта бяха включени 40 потребители на община Джебел – възрастни хора над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства и служители на община Джебел, ангажирани с процесите на предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и 20 потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности за превенция и преодоляване на последиците от COVID-19. 

Проектът „Патронажна грижа + в община Джебел“ се реализира в две направления:

 

  1. ДЕЙНОСТ „Патронажна грижа” – предоставяне на услугите по патронажна грижа от наетия персонал по проекта.

На всеки потребител се предоставяше комплекс от услуги до 2 часа на ден, изразяваща се в предоставяне на мобилна интегрирана здравно-социална услуга:
– закупуване на хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки (със средства на потребителите);
–  заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на самия потребител;

 – предоставяне на медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.;

 – предоставяне на психологическа подкрепа.

 

 

  • ДЕЙНОСТ: Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

 


    Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности чрез допълнително наемане на персонал за превенция на разпространението на COVID-19 в „Център за обществена подкрепа“, гр. Джебел.

     С оглед реализацията на националните мерки за превенция на разпространението на COVID-19 в социалните услуги, в Делегираната държавна дейност – ЦОП, гр. Джебел, беше създадена организация на работа, ĸoятo максимално да ограничи пpeĸитe ĸoнтaĸти между служителите и потребителите в предприятията. В тази връзка община Джебел в изпълнение на заложените дейности по проекта назначи допълнителен персонал – 3 санитари, от които 2 (двама) на 8 часова заетост и 1 (един) на 2 часова заетост, които извършваха дейности за поддържане на хигиената в помещенията и извършване на дезинфекция на работните места и помещенията, които се ползват от персонала и потребителите на услугите в „Център за обществена подкрепа“ и един път месечно основна дезинфекция на сградата, където се помещава.

През месец декември 2022 г. община Джебел сключи допълнително споразумения към действащия договор № BG05M9OP001-6.002-0199-C01 с наименование „Патронажна грижа + в община Джебел“ по процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + – Компонент 2”, с което предоставянето на услугата се удължи с 6 месеца.

Допустимите дейности за периода на удължаването до 30.06.2023 г. са идентични с тези по досега изпълнявания договор по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“