СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Джебел, област Кърджали в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социалните на общинско и областно ниво.

Предложения могат бъдат направени по електронен път на e-mail: kmet@dzhebel.bg или на хартиен носител чрез внасяне в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“. № 19.

Телефон за връзка: 03632/22-02; 03632/22-05

Приложения:

ЕМИЛ КУЦЕВ:

Зам.- кмет на община Джебел

/изпълняващ функциите на кмет на Община

съгл. Заповед № 153/20.02.2023 г./