Проект „Детска кухня“ стартира в община Джебел на 1 февруари 2024 година.

До 30 ноември 2025 г. община Джебел ще осигурява ваучери за детска кухня. Дейностите се изпълняват въз основа на партньорско споразумение между община Джебел и Агенция за социално подпомагане за реализиране на проект BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“.

Целта на проекта е осигуряване на здравословно и пълноценно хранене на деца от 10 месеца до 3 години, и предоставяне на специфична съпътстваща подкрепа за социално приобщаване и преодоляване на последиците от бедността.

Община Джебел ще осигурява по едно обедно хранене за 11 деца дневно. Храната ще се приготвя от детска млечна кухня, намираща се в Детска градина „Щастливо детство“, гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ № 30. Нуждаещите се лица могат да подават декларации за помощта през целият период на проекта до Дирекция социално подпомагане – гр. Джебел по настоящ адрес.

Основната целева група за подпомагане с детска кухня включва:

  • деца, в т.ч. и деца с увреждания на семейства без доходи или с ниски доходи, които не са в състояние или са в затруднение да осигурят здравословно и пълноценно хранене на децата си, в т. ч. и за деца с увреждания;
  • самотни родители (осиновители) с ниски доходи;
  • приемни семейства и семейства на роднини или близки, при които има настанени деца.

В обхвата на подпомагането попадат и семейства, при които е установен риск от изоставяне на децата; майки, жертви на насилие; деца, настанени в приемни семейства; семейства, потребители на социални услуги.

Нуждаещите се лица ще бъдат идентифицирани от Дирекция за социално подпомагане в гр. Джебел, въз основа на данните за подпомаганите лица и семейства, данните от отделите “Закрила на детето“, от доставчици на социални услуги на местно ниво и от други източници. За всеки конкретен случай ще се извършва индивидуална преценка, като освен доходният тест ще се оценява  и нивото на материално лишение на семейството и необходимостта от този вид подкрепа.

Проектът BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ се реализира от Агенция за социално подпомагане, по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд +.