Продължава реализацията на по проект BG05M9OP001-6.002-0199-C01 „Патронажна грижа + в община Джебел“, който се осъществява с финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа + “.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19

Реализацията на проекта стартира на 01.10.2021 г., който е с продължителност 15 месеца и ще приключи на 01.01.2023 г. Стойността на проекта е 118 003.24 лв. 

Виж целия материал тук!