Считано от 01.07.2023 г. 110 потребители от община Джебел ще се възползват от възможностите за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Това стана ясно днес по време на началната пресконференция, която имаше за цел да представи дейностите по проект „Грижа в дома в община Джебел“.

На 30.06.2023 г. от 11.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Джебел се проведе начална пресконференция по проект „Грижа в дома в община Джебел“, договор за БФП № BG05SFPR002-2.001-0179-C01, по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.


Чрез мултимедийна презентация ръководителят на проекта запозна присъстващите с неговите цели и резултати. Основната цел на проект „Грижа в дома в община Джебел“ е създаване на условия за независим и достоен живот на хората с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите в домашна среда.


С реализирането на проекта, ще бъдат надградени резултатите и дейностите по процедурите за патронажна грижа, реализирани в общината, като ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Ще бъдат предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които са зависими от грижа в община Джебел – 110 потребители за 12 месеца.


Във връзка с изпълнение на проекта, Общинска администрация Джебел уведомява всички заинтересовани лица, че приемът на заявления за ползване на услугите проект „Грижа в дома в община Джебел“ продължава и всички желаещи да ползват услугата могат да получат и подадат Заявление в деловодството на Общинска администрация – Джебел – ет. 1 на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“, № 19.