Председател на общинския съвет
Сейфи Мехмедали

Дата и място на раждане:
23.02.1983 г. в гр.ДжебелОбразованиеВисше – магистър

Минно-геоложки университет „Св.Иван Рилски“ София,
2018г.- 2021 г

висше-магистър
Инженер по обогатяване и рециклиране на суровини
Специалност „Обогатяване и рециклиране на суровини“

Варненски  университет
2009г.- 2011 г

висше-магистър
„Митническо разузнаване и разследване”

Варненски  университет
2009г.- 2010 г

Висше-бакалавър
„Международни икономически отношения”

„Тракийски Университет”  Стара Загора, Технически колеж Ямбол
2001-2005

Висше – бакалавър
1 специалност „АИУТ”
2 специалност „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника”

ТЕЕ “Капитан Петко Войвода” гр.Кърджали
септември 1997г. – юни 2001г.

Средно специално образование
“Електронна техника”,
Профил „Промишлена електроника”

Професионален опит:
03.07.2012г. – до момента – Председател на Общински съвет – Джебел
27.04.2006г. – 03.07.2012г. – Началник отдел в Общинска администрация Джебел, отдел “Местни данъци и такси”
01.12.2003г. – 20.04.2006г. – учител в Професионална гимназия ”Руска Пеева” гр.Джебел

Квалификации:
Следдипломна квалификация „Ловно и горско стопанство”
Следдипломна квалификация „Учител по автоматика и информационна и управляваща техника”
Следдипломна квалификация „Инструктор за обучение на водачи категория „С”, „Б” и „М”
Сертификат за преминато обучение и стаж по програма  „Леонардо да Винчи” в Малага ,ИСПАНИЯ през периода 14.05.2002 – 14.08.2002г.

Други дейности:
2004г. – до момента – член на местен съвет на ДПС с. Подвръх, община Джебел
2009г. – до 2016г – председател на общински съвет на Младежко ДПС Джебел
2009г. – до момента – председател на местен съвет на ДПС – Подвръх.
2016г. – до момента – член на ЦОС на Младежко ДПС

Социални умения и компетенции:
– Проява на творчество, инициативност, лоялност и отговорност при
осъществяване на задълженията си по време на трудовия процес;
– Способност да общува с гражданите и представителите на
институциите при спазване на принципите на лоялност, коректност,
прецизност и отговорност;
– Умение за адаптиране на съществуващи решения към новите
потребности и възможности на работните места в пазарни условия;
– Инициираност при търсене, откриване и внедряване на иновации и
при разширяване на дейността на областта в която работи.

Организационни умения и компетенции:
– Интензивен опит в организирането и провеждането на обучения;
– Добри организаторски качества и комуникационни умения;
– Отлична способност за работа в екип;
– Отлични качества за писане на доклади;
– Убедителност при водене на дискусии;
– Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.

Технически умения и компетенции:
– Компютърна грамотност – MS Office, Internet, Protel, Power point
-Аналитични и изследователски опити свързани със планиране и
управление в българската държавна администрация;
-Познава и прилага ЗМСМА, ДОПК, материалните данъчни закони,
Търговския закон, ЗАНН и всички други нормативни актове, свързани
с извършваната от длъжността дейност, както и утвърдените
процедури.

Допълнителна информация:
Членство в професионални сдружения и партийни организации :
– От 2004г.- член на местен съвет на ДПС с. Подвръх, община
Джебел;
– От 2009 г.
1.Председател на общински съвет на Младежко ДПС Джебел
(2009-2016)
2.Председател на местен съвет на ДПС – Подвръх.
– От 2010г. :
Председател на УС на СНЦ „РМИГ – Призма“
– От 2016
1.Член на ЦС на ДПС
2.Член на ЦОС на Младежко ДПС(2016-2020)
с ресор „Регионална политика и местно самоуправление“ )
3.Зам.председател на Областния съвет на ДПС-Кърджали (2016-
2020)
4.Член на УС на СНЦ „МИГ Ардино – Джебел“
– От 2020 – Председател на Общински съвет на ДПС– Джебел

Други умения и компетенции:
1.Следдипломна квалификация „Ловно и горско стопанство”
2.Следдипломна квалификация „Учител по автоматика и информационна
и управляваща техника”
3.Следдипломна квалификация „Инструктор за обучение на водачи
категория „С”, „Б” и „М”
4. Сертификат за преминато обучение и стаж по програма „Леонардо да
Винчи” в Малага ,ИСПАНИЯ през периода 14.05.2002 – 14.08.2002г.
5.През периода ноември 2010-март 2011г. е завършил МЛАДЕЖКА
АКАДЕМИЯ за ЛИБЕРАЛНИ ПОЛИТИКИ.

Езици: Английски, турски и испански

Семейно положение: женен, с две деца.

Контакти:  seyfi_18@abv.bg, тел. 036322093