Постоянни комисии на Общински съвет  –  Джебел
 Мандат  2019  –   2023  година

1. ПК „Бюджет, финанси, икономика и транспорт”

Телефон

 Председател: Ергин  Шенол  Алиосман  0888778296
 Зам. председател:Шабан  Реджеб  Хасан  0882834024
 Членове:             1.Вергюл  Юсеин  Юсеин  0887542822
                           2.Дурмуш  Мюмюн  Хасан 0889552280
                           3.Валя  Венциславова  Крумова 0876930639
                           4.Ерол  Хасан  Юмер 0885811765
                           5.Севги  Юсеин  Мустафа 0879895156

 

2.ПК   „ТСУ, благоустрояване, строителство и общинска собственост”      ТЕЛЕФОН
 Председател: Дурмуш  Мюмюн  Хасан  0889552280
 Зам. председател:Неджми Муса Мюмюн 0888143694
 Членове:           1.Ервин Енвер Хасан 0882839630
                           2.Росен Сашев Кичуков 0887667512
                           3.Шенол Адем Халил 0878876288

 

3.ПК   „Здравеопазване и социална политика”      ТЕЛЕФОН
 Председател: Ахмед Назим Мехмедали 0884808643
 Зам. председател:Фирдес Рашид Мехмед 0883397721
                           1.Севги  Юсеин  Мустафа 0879895156
                           2.Сами Мехмед Мехмед 0889542789
                           3.Тунджай Фахри Исмаил 0889563045
                           4.Гюнай Али Сали 0884872595
                           5.Асен Митев Славов 0885860280

 

4.ПК   „Образование, култура и вероизповедания”      ТЕЛЕФОН
 Председател: Сабри Сали Юсеин 0884069357
 Зам. председател:Шинка Събинова Шопова 0897027521
 Членове:           1.Мюмюн Ахмед Кабул 0888388196
                           2.Фирдес Рашид Мехмед 0883397721
                           3.Шукри Мехмед Юсеин 0895536824

 

5.ПК   „Земеделие, гори, води и екология”      ТЕЛЕФОН
 Председател: Ерол Хасан Юмер 0885811765
 Зам. председател:Неджми Муса Мюмюн 0888143694
                           1.Йълмаз Руфат Камбер 0879319202
                           2.Гюнай Али Сали 0884872595
                           3.Юсеин Мюмюн Сали 0885007859
                           4.Валя Венциславова Крумова 0876930639
                           5.Шенол Адем Халил 0878876288

 

6.ПК   „Законност,  контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите”      ТЕЛЕФОН
 Председател: Мюмюн Ахмед Кабул  0888388196
 Зам. председател:Шабан Мюмюн Хасан 0876804638
 Членове:           1.Ергин Шенол Алиосман 0888778296
                           2.Тунджай Фахри Исмаил 0889563045
                           3.Хидает Диет Мехмед 0877035308

 

7.ПК   „Младежки дейности, спорт и туризъм”      ТЕЛЕФОН
 Председател: Неджми Муса Мюмюн 0888143694
 Зам. председател:Ервин Енвер Хасан 0882839630
                           1.Осман Юсеин Осман 0889455285
                           2.Шабан Мюмюн Хасан 0876804638
                           3.Асен Митев Славов 0885860280
                           4.Юсеин Мюмюн Сали 0885007859
                           5.Йълмаз Руфат Камбер 0879319202

 

8.ПК   „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”      ТЕЛЕФОН
 Председател: Шабан Реджеб Хасан  0882834024
 Зам. председател:Сами Мехмед Мехмед 0889542783
 Членове:           1.Ахмед Назим Мехмедали 0884808643
                           2.Шинка Събинова Шопова 0897027521
                           3.Ерджан Юмер Ахмед 0898870334

 

9.ПК   „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението”      ТЕЛЕФОН
 Председател: Вергюл Юсеин Юсеин 0887542822
 Зам. председател:Сабри Сали Юсеин 0884069357
                           1.Джейлян Джемал Мехмед 0887774009
                           2.Хидает Диет  Мехмед 0877035308
                           3.Осман Юсеин Осман 0889455285
                           4.Росен Сашев Кичуков 0887667512
                           5.Ерджан Юмер Ахмед 0898870334