Постоянни комисии на Общински съвет  –  Джебел
 Мандат  2023  –   2027  година