ПОСТОЯННИ КОМИСИИ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЖЕБЕЛ

 

1. ПК   „Бюджет, финанси, икономика и транспорт”     ТЕЛЕФОН
 Председател: Ергин  Шенол  Алиосман 0888778296
 Зам. председател: Шенгюл Мехмед Халибрям 0884009072
 Членове:           1. Емине Мехмед Сали 0886161878
                          2. Дурмуш  Мюмюн  Хасан 0889552280
                          3. Ервин Енвер Хасан 0882839630
                          4. Алпай Шевкет Муса 0886977436
                          5.Севги  Юсеин  Мустафа 0879895156

 

2. ПК   „ТСУ, благоустрояване, строителство и общинска собственост”     ТЕЛЕФОН
 Председател: Дурмуш  Мюмюн  Хасан 0889552280
 Зам. председател: Севал Исмаил Али 0889376527
 Членове:           1. Алпай Шевкет Муса 0886977436
                          2. Юмер Мехмед Сеидахмед 0889396585
                          3. Шабан Мюмюн Хасан 0876804638
                          4. Шабан Реджеб Хасан 0882834024
                          5. Неджми Муса Мюмюн 0888143694

 

3. ПК   „Социални дейности и здравеопазване”     ТЕЛЕФОН
 Председател: Емине Мехмед Сали 0886161878
 Зам. председател: Ахмед Назим Мехмедали 0884808643
                          1. Севги  Юсеин  Мустафа 0879895156
                          2. Радка Асенова Кичукова 0877295198
                          3. Фериде Юксел Емин 0884601144
                          4. Мелек Мехмед Мехмедали 0879687853
                          5. Сами Мехмед Мехмед 0889542783

 

4. ПК   „Образование и вероизповедания”     ТЕЛЕФОН
 Председател: Аднан Сабри Юсеин 0888531919
 Зам. председател: Шинка Събинова Шопова 0897027521
 Членове:           1. Шермин Джемал Исмаил 0885133080
                          2. Еркан Шуаиб Сюлейман 0889614697
                          3. Мелек Мехмед Мехмедали 0879687853
                          4. Хатидже Мустафа Байрам 0885826447
                          5. Ахмед Назим Мехмедали 0884808643

 

5. ПК   „Земеделие, гори и екология”     ТЕЛЕФОН
 Председател: Шермин Джемал Исмаил 0885133080
 Зам. председател: Ерол Хасан Юмер 0885811765
                          1. Неджми Муса Мюмюн 0888143694
                          2. Сами Мехмед Мехмед 0889542783
                          3. Юсеин Мюмюн Сали 0885007859
                          4. Ерджан Юмер Ахмед 0898870334
                          5. Ахмед Назим Мехмедали 0884808643

 

6. ПК   „Законност, жалби и предложения на гражданите”     ТЕЛЕФОН
 Председател: Вергюл Юсеин Юсеин 0887542822
 Зам. председател: Хазиме Селяхтин Юмер 0896239972
 Членове:           1. Ергин Шенол Алиосман 0888778296
                          2. Шинка Събинова Шопова 0897027521
                          3. Аднан Сабри Юсеин 0888531919
                          4. Ерол Хасан Юмер 0885811765
                          5. Бирджан Неждет Мехмед 0879629988

 

7. ПК   „Култура, спорт и туризъм”     ТЕЛЕФОН
 Председател: Ервин Енвер Юсеин 0882839630
 Зам. председател: Юсеин Мюмюн Сали 0885007859
                          1. Бирджан Неждет Мехмед 0879629988
                          2. Хазиме Селяхтин Юмер 0896239972
                          3. Фериде Юксел Емин 0884601144
                          4. Еркан Шуаиб Сюлейман 0889614697
                          5. Хатидже Мустафа Байрам 0885826447

 

8. ПК   „Обществен ред, сигурност и безопасност на движението”     ТЕЛЕФОН
 Председател: Радка Асенова Кичукова 0877295198
 Зам. председател: Вергюл Юсеин Юсеин 0887542822
                          1. Шабан Мюмюн Хасан 0876804638
                          2. Ерджан Юмер Ахмед 0898870334
                          3. Севал Исмаил Али 0889376527
                          4. Шабан Реджеб Хасан 0882834024
                          5. Шенгюл Мехмед Халибрям 0884009072

 

9. ПК   „Противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество”     ТЕЛЕФОН
 Председател: Ахмед Назим Мехмедали 0884808643
 Зам. председател: Сами Мехмед Мехмед 0889542783
 Членове:           1. Шабан Реджеб Хасан 0882834024
                          2. Шинка Събинова Шопова 0897027521
                          3. Мелек Мехмед Мехмедали 0879687853