ПОКАНА
 

Начална пресконференция
по проект „Грижа в дома в община Джебел“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнението на Проект № BG05SFPR002-2.001-0179-C01-„Грижа в дома в
община Джебел“, по Процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома“, финансирана от
Европейски социален фонд +, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви
каним да присъствате на начална пресконференция, която ще се проведе на 30.06.2023 г. от
11.00 часа, в заседателната зала на Общинска администрация Джебел.

Ръководител на проекта
/Джейлан Сюлейман/