На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.17, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Джебел, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

СВИКВАМ:

Общинския съвет – Джебел на Шесто редовно заседание на 22.04.2020 година /Сряда/ от 10.00 часа в киносалона при следния проекто-

ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-157/13.04.2020 г. относно:Приемане Отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2019г.

2. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-158/13.04.2020 г. относно:Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.

3. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-155/13.04.2020 г. относно:Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в Община Джебел за 2020г.

4. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-151/08.04.2020 г. относно:Предоставяне на средства на МБАЛ „Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали и МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ гр. Момчилград.

5. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-148/02.04.2020г. относно:Изменение на Решение №10 от 27.11.2019 г. на Общински съвет Джебел.

6. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-147/31.03.2020 г. относно: Участие в редовно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К – Кърджали“, насрочено за 28 април 2020г.

7. Предложение от Председателя на ОбС – Джебел с изх. № ОбС-57-00-55/13.04.2020г. относно: Определяне състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет – Джебел.

8. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-152/09.04.2020 г. относно:Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

9. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-153/09.04.2020 г. относно:Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на част от имот публична общинска собственост, представляващ: самостоятелна обособена част с полезна площ 77.56 кв. метра, предназначена за развиване на медицинска дейност, находяща се в западната половина от първи етаж на Поликлиника- гр. Джебел.

10. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-150/06.04.2020 г. относно:Одобряване на пазарни оценки и правни анализи на имоти частна общинска собственост.

11. Предложение от Кмета на общината с вх. № ОбС-00-156/13.04.2020 г. относно:Утвърждаване на ученически автобусни линии за учебната 2020/2021г.

12. Предложения за отпускане на еднократни безвъзмездни финансови помощи от общинския бюджет в полза на физически лица за посрещане на част от разходите по лечението.

Уважаеми общински съветници, всички отчети, програми и планове може да намерите на интернет страницата на община Джебел:http://www.dzhebel.bg/, където са публикувани.

С УВАЖЕНИЕ,

СЕЙФИ МЕХМЕДАЛИ:
Председател на Общински съвет гр.Джебел