за обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Джебел (ПИРО) за периода 2021-2027 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

На 25.06.2021 г. от 11:00 часа в Заседателната зала, етаж 1 в сградата на Община гр. Джебел, ул. Еделвайс № 19, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Джебел за периода 2021-2027 г. (ПИРО), който е изготвен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР). 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на община Джебел (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. 

Планът за интегрирано развитие на общината е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС до края на 2027 година. Основната цел на Плана за интегрирано развитие на община Джебел е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. Общинският план на Джебел е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължително съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточния район и действащите устройствени планове. 

С цел запознаване с Проекта на изготвения План за интегрирано развитие на Община Джебел за периода 2021-2027г., същият е достъпен на интернет страницата на Община Джебел – https://dzhebel.bg

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 във вр. с ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица освен на обявената дата за обществено обсъждане, могат и да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 22.06.2021г. 17:00 ч. вкл. на електронен адрес email: kmet@dzhebel.bg  или на гише „деловодството” в Център за обслужване на граждани – ет. 1 в сградата на община Джебел. 

Водещ принцип при разработването на плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. В тази връзка Общинска администрация Джебел отправя настоящата покана-обявление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ. Във връзка с въведените противоепидемични мерки, ще бъдат спазени условията за провеждането на срещата, а присъстващите да бъдат с лични предпазни средства.

 

ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ