ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Покана на пряко договаряне с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2019/2020 г. на територията на Oбщина Джебел по две обособени позиции: №1 – Снегопочистване на улици в град Джебел с обща дължина 19, 610 км. и №2 – Опесъчаване на улици в град Джебел”.

 Покана и документация – 21.11.2019г.

 Решение за откриване на процедура – 21.11.2019г.

 ЕЕДОП – 21.11.2019 г.

 Протокол – 02.12.2019г.

 Доклад – 02.12.2019г.

 Решение за избор на изпълнител – 02.12.2019г.

 Договори и обявление за възложена поръчка – 23.12.2019г.

 Обявление за приключили договори