Уважаеми съграждани,

На основание чл. 83, ал.1, т.5 и във връзка с чл. 84, ал. 6 от Закона за
публичните финанси, кметът на община Джебел – г-н Неджми Али отправя
настоящата покана към жителите на общината, представителите на бизнеса,
ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата
общественост за участие в публично обсъждане на проектобюджета за 2023 г. на
община Джебел.
Публичното обсъждане на проекта за бюджет 2023 година на Община Джебел ще се
проведе на 25.08.2023 г. /петък / г. от 10:00 часа в заседателната зала на ОбС –
Джебел.
Всички заинтересовани лица освен на обявената дата за публичното
обсъждане, могат  да представят писмени препоръки, мнения и въпроси  по
предложения проект  за бюджет  в деловодството на общината или на
kmet@dzhebel.bg, не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.
Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание.