Програмата „Нова визия на Джебел“ ще се разгърне от сърцето на общинския център с европейско финансиране.
Нова детска площадка, спортна площадка, беседка, фитнес на открито, пешеходни алеи, пейки, озеленяване. Всичко това е заложено в проекта за цялостна реконструкция на парка в централната част на Джебел. Той става възможен след като екипът на кмета Неджми Али кандидатства за финансиране по мярка „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Джебел – Ардино“.
Местната инициативна група „Джебел-Ардино“ работи в рамките на Програмата за развитие на селските райони.
Предстои одобряването на проекта по общинската мярка.