О Б Я В Л Е Н И Е  

 № 20 

 ГР.ДЖЕБЕЛ, 08.12.2020 г. 

 Община Джебел, обл.Кърджали, на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е  издадено РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 9 от 08.12.2020г. на гл. архитект на Община  Джебел за обект: „Еднофамилна жилищна сграда“, находяща се в ПИ с идентификатор  20746.11.518 по КККР на гр. Джебел , с възложител : Тюркян Ахмед Градинарова. 

 На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ , в 14- дневен срок от връчване на съобщението ,  заинтересованите лица могат да обжалват разрешението за строеж заедно с одобрения  инвестиционен проект по реда и условията на Административно-процесуалния кодекс пред  Началника на РДНСК – гр. Кърджали, чрез община Джебел. 

  

 ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ