О Б Я В Л Е Н И Е

№ 19 а

гр.Джебел, 20.05.2021 г.

 

             Община Джебел, обл.Кърджали, обявява съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ Решение № 173 от 22.04.2021 год.  на Общински съвет – Джебел, за одобряване  на подробен устройствен план – парцеларен план на обект: „Укрепване със стена на част от левия бряг на река Джебелска, община Джебел, попадаща в ПИ с идентификатор 20746.12.116 по КККР на гр.Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ , чрез Община Джебел пред Административен съд – Кърджали.

 

    ОТ  ОБЩИНА  ДЖЕБЕЛ