О Б Я В Л Е Н И Е

№ 17

гр.Джебел,15.06.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 896  от 14.06.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 57412.2.236 по КККР на с. Полянец, общ. Джебел, обл. Кърджали, с възложител: „Проекти ХХI“ ЕООД.  

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ