О Б Я В Л Е Н И Е

№ 16

гр.Джебел,15.06.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 895  от 14.06.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 67502.10.751 по КККР на с.Слънчоглед, общ.Джебел “, с възложител: Община Джебел 

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ