О Б Я В Л Е Н И Е

 № 15

гр.Джебел,15.06.2021 г.

 

          Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е  издадена Заповед № 893  от 14.06.2021г. на Кмета на Община Джебел за одобряване на проект  за ПУП- ПРЗ на ПИ с пл. сн. № 1088, кв. 95 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор 20746.502.1088 по КККР на гр. Джебел/, с възложител: „ПОЛО-63“ ЕООД- гр.Джебел.  

          На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да  обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.

 

ОТ ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ