УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ,


Във връзка с чл. 111 от Закона за горите, Ви информираме, че от 01.02.2024 г. започва приемането на заявления за включване на физически лица  в списъците за закупване на стояща дървесина на корен или закупване от склад за лична употреба, без право на продажба за календарната 2024 г.

Какво трябва да имате предвид и какви срокове трябва да се спазят ,за да получи всяко домакинство дърва за огрев за всяка текуща година:

  1. Право на закупуване на дървесина на корен или закупуване от склад имат физически лица – представители на едно домакинство, с постоянен или настоящ адрес в съответното населено място, които са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място.
  2. За включване в списъка за текущата 2024 г. представител на едно домакинство подава заявление по образец до кмета на общината/ населеното място/ в периода от 01.02.2024 г.до 31.03.2024 г.
  3. След 31.03.2024 г. списъка се обявява на видно място в сградата на общината, кметство на населеното място ,сградата на държавното горско стопанство.
  4. Списъкът може да бъде допълван в общината по изключение до 15.04.2024 г. за лица, които отговарят на изискванията и се изпраща на държавното горско стопанство. Списъкът може да бъде допълван в Държавното горско стопанство до 30.04.2024 г.
  5. След изтичане на крайния срок /30.04.2024 г./ окончателният списък по населени места се публикува на интернет страницата на държавното горско стопанство .
  6. Лицата, които отговарят на изискванията, но не са включени в списъка, при наличие на останали количества дървесина от определените, могат да подадат до кмета на съответното населено място заявления за включване в списъка, но не по-късно от 31.08.2024 г.  
  7. До края на месец май 2024 г. общината и държавното горско стопанство публикуват на видно място и на интернет страниците си актуални цени за продажба на стояща дървесина на корен.
  8. На лицата, включени в списъка за текущата година се предоставят дърва за огрев до 01.11.2024г.
  9. Заявленията за закупуване на дърва за огрев се изпълняват по реда на тяхното постъпване, като с приоритет се осигурява дървесина на физически лица с издадени решения по реда на Наредбата за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
  10. Общото количество дървесина на корен, което едно домакинство може да закупи е до 10 пространствени куб. м. за една календарна година.

ВАЖНО!!!

Съгласно чл. 230, ал. 3 от Закона за горите дейностите в горските територии, осъществявани с механизирани средства, се извършват само от лица, които притежават документ за правоспособност, издаден от съответния компетентен орган.