О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с чл.8 от Наредба № 4 от 01.02.2021г за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, Ви уведомяваме, че залавянето и връщането по места на обработените безстопанствени кучета се извършва от следните лица:

Юксел Емин и Назъм Реджеб – служители на община Джебел, преминали курс по защита и хуманно отношение към животните.

Община Джебел има сключен договор с  „ Никас – 1 “ ЕООД  гр.Кърджали – ветеринарномедицинско заведение за дейности по кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване на безстопанствените кучета.