Общ устройствен план на Община Джебел

Общият устройствен план на община Джебел се публикува на интернет страницата на общината на основание чл. 127 ал. 6 от ЗУТ и е одобрен с Решение № 400/ 10.09.2019 г. на общински съвет Джебел.

Описание Изтегли/ Виж
1.
Общ устройствен план на Община Джебел – окончателен проект – графична част в М 1:25 000
2.
Схема Комуникационно-транспортна система в М 1:50 000
3.
Схема Електроснабдяване и Далекосъобщения в М 1:50 000
4.
Схема Водоснабдяване и канализация в М 1:25 000
5.
Опорен план в М 1:25 000
6.
Опорно-сравнителен план в М 1:25 000
7.
Схема Зелена система и Недвижимо културно наследство в М 1:25 000