В пет кметства на територията на община Джебел ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. Това посочват от Държавен фонд „Земеделие“, публикувайки списък с одобрени за финансиране проектни предложения.

Реално пет кметства няма да харчат и стотинка за ток след реализацията на проект на стойност 1 049 216,32 лева.

Проектното предложение на Общината, с наименование „Повишаване на енергийната ефективност, изграждане на ВЕИ и ремонт на общински сгради – кметства на територията на Община Джебел“, включва повишаване на енергийната ефективност, изграждане на Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и ремонт на пет общински сгради – кметства в селата Генерал Гешево, Душинково, Козица, Мишевско и Подвръх.

Ремонтът на посочените сгради и тяхната напълно енергийна независимост бяха залегнали в управленската програма на кмета Неджми Али за развитие на община Джебел.

Дейностите по одобрения проект предвиждат: Топлоизолация на стени, покрив, под; Смяна на дограма; Изграждане на нова отоплителна система; Изграждане на съоръжения за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (фотоволтаична инсталация). Изпълнението им ще допринесе за нулево потребление на ел. енергия в сградите, ще намали разходите за тяхната поддръжка. Чрез реализацията на проекта, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., ще бъде подобрен външния вид на сградите.

Предстои сключване на договор за финансиране на проекта с ДФ „Земеделие“.