На основание Заповед  №434/29.03.2021 г. на Kмета на община Джебел, е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за срок от 2 /две/ години:

 

ОБЯВЯВА:

    Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, представляваща:

    Самостоятелна обособена част с полезна площ 77.56 кв. м., предназначена за развиване на медицинска дейност, находяща се в западната половина от първи етаж на Поликлиника – гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №31, актуван с Акт за публична общинска собственост №574/15.08.2016 г., с първоначална месечна наемна цена за търг – 151.56 лв. (сто петдесет и един лева и 56 ст.)  без ДДС.

    Определям – депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната стойност за целия период на наема, а именно: 363,74 лева. 

    Имотът се отдава под наем за срок от две /2/ години.

    Търгът да се проведе на 16.04.2021 г. от 12.00 часа в заседателната зала на общинска администрация Джебел, находяща се на ул. „Еделвайс” № 19, гр. Джебел. Цена на тръжната документация е 30 лв. без ДДС. Краен срок за внасяне на депозит и закупуване на тръжна документация до 16.00 ч. на 15.04.2021 г. от касата на общината, краен срок за подаване на заявления за участие до 17.15 ч. на 15.04.2021 г. в деловодството на общината. При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 23.04.2021 г. на същото място, същия час и при същите условия. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрация. 

    За справки и информация – 03632 / 89 09; Общинска администрация Джебел, ул.„Еделвайс” № 19, отдел „Общинска собственост”  ( стая №22 ).

 

НЕДЖМИ АЛИ

Кмет на община Джебел