На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 1, т. 1, чл. 46, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  имущество на oбщина Джебел, Решение №51/10.02.2020 г. и Решение №79/22.04.2020 г. на ОбС-Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

О  Б  Я  В  Я  В  А :

I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти частна общинска собственост, а именно:

    1. Урегулиран поземлен имот ХI-56 в квартал № 2 по ПУП на с. Вълкович, общ. Джебел, обл. Кърджали, одобрен със Заповед № 422/24.07.1980 г. на Председателя на ИК на ОНС – Кърджали, с площ 344 кв.мeтра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1000/20.10.2016 г., с първоначална тръжна цена – 5 570.00 лв. ( пет хиляди петстотин и седемдесет лв. и 00 ст. ) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /557,00 лв./;
    2.   Поземлен имот с идентификатор 20746.503.1553 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Джебел, одобрени със Заповед РД-18-46/13.07.2010 г.  на изпълнителния директор на АГКК, с площ 658.00 кв.метра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост  №1027/12.01.2018 г., с първоначална тръжна цена – 23 131.00 лв. ( двадесет и три хиляди сто тридесет и един лв. и 00 ст. ) без начислен ДДС. През имотаминава въздушна елпроводна линия НН. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /2313,10 лв./;
    3. Поземлен имот с идентификатор 20746.505.14 с площ 1379.00 кв. м. ведно с построената в него едноетажна масивна сграда – училище, находящ се гр. Джебел, кв.”Младост” с идентификатор 20746.505.14.1 със ЗП – 255.00 кв. метра и едноетажна масивна сграда – склад с идентификатор 20746.505.14.2 със ЗП -70.00 кв. метра по кадастралната карта на гр. Джебел,  актуван с Акт за частна общинска собственост  №356/22.11.2010 г., с първоначална тръжна цена – 54 611.00 лв. ( петдесет и четири хиляди шестстотин и единадесет лв. и 00 ст. ) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /5461,10 лв./;
    4. Поземлен имот с идентификатор 20746.502.1276 находящ се в гр. Джебел кв.”Брягово” с площ 570.00 кв. метра, отреден за жилищно застрояване, актуван с Акт за частна общинска собственост  №370/15.02.2011 г., с първоначална тръжна цена – 20 752.00 лв. ( двадесет хиляди седемстотин петдесет и два лв. и 00 ст.) без начислен ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на имота /2075,20 лв./

 II. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация Джебел на 06.08.2020 г. от 12.00 часа.

 III. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация всеки работен ден от 20.07.2020 г. до 05.08.2020 г. срещу такса от 50 лв. без ДДС платима в касата на общината.

 IV. Депозит в размер на 10% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по сметка на Община Джебел: BG22DEMI92403300044825 – “Търговска банка Д” АД – гр. Джебел до 05.08.2020 г.

  V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат на 13.08.2020 г. и 20.08.2020 г.

 

 НЕДЖМИ АЛИ

 Кмет на община Джебел