На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 и от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел, Решение №92/29.06.2020 г. на ОбС-Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

О  Б  Я  В  Я  В  А :

    I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на следните движими вещи, а именно:

  1. Стопански инвентар – тръби: 160 броя; дължина на тръба: 6000 мм.; външен диаметър: 5 см.; вътрешен диаметър 14.5 см.; материал: смес от метал и други материали; предназначение: да не се ползва за пренос на питейна и промишлена вода. С първоначална тръжна цена, както следва:
  • Пакет 1 – 100 бр. x 48 лв. = 2 548,00 лв. без ДДС. Депозит за участие в търга 10 % от първоначалната стойност на имота в размер на        254,80 лв.
  • Пакет 2 – 30 бр. x  48 лв. =  764,40 лв. без ДДС.  Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на движимите вещи  в размер на 76,44 лв.
  • Пакет 3 – 30 бр. x  48 лв. =  764,40 лв. без ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на движимите вещи в размер на 76,44 лв.

II. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация Джебел на 25.11.2020 г. от 12.00 часа.

III. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация всеки работен ден от 09.11.2020 г. до 24.11.2020 г., 17:15 часа срещу такса от 30 лв. без ДДС платима в касата на общината.

IV. Депозит в размер на 10% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по сметка на Община Джебел: BG22DEMI92403300044825 – “Търговска банка Д” АД – гр. Джебел до 24.11.2020 г.

V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат на 02.12.2020 г. и 09.12.2020 г.

 

НЕДЖМИ АЛИ
Кмет на община Джебел