На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС и чл. 43, ал. 1 и от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Джебел, Решение №92/29.06.2020 г. на ОбС-Джебел, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

О  Б  Я  В  Я  В  А :

         I. Публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС, а именно:

         1. Колесен трактор – тип автобагер „ЮМЗ – 6 КМ”, с дата на първоначална регистрация – 15.08.1990 г., с рег. №К 1577 ЕА, ид./ Рама №166525, с първоначална тръжна цена 1541,28 лв. (хиляда петстотин четиридесет и един лева, двадесет и осем стотинки) без ДДС. Депозит за участие в търга 10% от първоначалната стойност на движимата вещ  /154,13 лв./.

      II. Търгът ще се проведе в сградата на общинска администрация Джебел на 10.11.2020 г. от 12.00 часа.

     III. Кандидатите за участие в търга могат да закупят тръжна документация всеки работен ден от 22.10.2020 г. до 09.11.2020 г. срещу такса от 30 лв. без ДДС, платима в касата на общината.

     IV. Депозит в размер на 10% от обявената начална тръжна цена следва да се заплати по сметка на Община Джебел: BG22DEMI92403300044825 – “Търговска банка Д” АД – гр. Джебел до 09.11.2020 г.

      V. В случай, че на търга не се явят кандидати повторни ще се проведат на 17.11.2020 г., 24.11.2020 г. и 01.12.2020 г.

 НЕДЖМИ АЛИ
 Кмет на община Джебел