№ 8
гр.Джебел, 11.05.2020 г.

Община Джебел, област Кърджали, на основание чл.124-б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 831 от 11.05.2020г. на Кмета на Общината за изработване на проект за изменение на ПУП -ПР /план за регулация / на улица „Еделвайс“ с идентификатор 20746.502.1310 по КККР на гр.Джебел, засягаща УПИ IХ-907, кв.58 по плана на гр. Джебел, общ.Джебел, обл.Кърджали, /част от поземлен имот с идентификатор 20746.502.907 по КККР на гр.Джебел/.

ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА