№ 7
гр.Джебел, 07.05.2020 г.

Общинска администрация -гр.Джебел, област Кърджали, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е издадена Заповед № 826 от 07.05.2020г. на Кмета на Общината за одобряване на проект за проект за ПУП – парцеларен план на обект: „Укрепване на скат с подпорна стена с дължина L=54 метра в ПИ с идентификатор 20746.17.289 по КККР на гр. Джебел, обл. Кърджали“.
На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление, заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта пред Административен съд- гр.Кърджали, чрез Община Джебел.
ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА